Chuyển đến nội dung chính

Đầu tư vào khu phố

Bộ Thương mại làm việc để tạo ra các trung tâm kinh tế lành mạnh và nâng cao các khu dân cư trên khắp Philadelphia hợp tác với các tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp và những người khác.

Cải thiện cảnh quan đường phố và các dự án vốn

Bộ Thương mại thực hiện các cải tiến đối với các khu vực hỗ trợ kinh doanh và các khu dân cư mạnh. Tìm hiểu thêm

Quản lý và làm sạch hành lang thương mại

Quản lý hành lang thương mại và thông tin làm sạch Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ tổ chức cộng đồng

Tìm hiểu về hỗ trợ của công ty phát triển cộng đồng (CDC) và Khu Cải thiện Kinh doanh (BID). Tìm hiểu thêm
Lên trên