Chuyển đến nội dung chính

Đạo đức & minh bạch

Đề cử ai đó cho giải thưởng Joan Markman cho sự liêm chính

Giải thưởng Joan Markman cho sự liêm chính công nhận các cá nhân vì công việc của họ thúc đẩy sự liêm chính trong chính quyền Thành phố. Văn phòng Tổng Thanh tra trao giải thưởng cho một người thể hiện cam kết mạnh mẽ về tính liêm chính, siêng năng và minh bạch thay mặt cho Thành phố Philadelphia. Giải thưởng vinh danh Joan Markman, Giám đốc Liêm chính đầu tiên của Thành phố Philadelphia, người đã qua đời vào ngày 15 tháng 1 năm 2015 sau khi phục vụ chính quyền Thành phố kể từ ngày 7 tháng 1 năm 2008.

Đủ điều kiện

Những người được đề cử có thể là nhân viên Thành phố, cá nhân làm việc với Thành phố Philadelphia hoặc thành viên của công chúng. Những người được đề cử phải làm việc với Văn phòng Tổng thanh tra hoặc Văn phòng Giám đốc Liêm chính.

Các thành viên nội các và trưởng bộ phận hoặc cơ quan không đủ điều kiện. Chúng tôi khuyến khích họ đề cử các cá nhân cho giải thưởng.

Làm thế nào

Bạn có thể đề cử ai đó cho giải thưởng bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến.

Đầu trang