Chuyển đến nội dung chính

Đạo đức & minh bạch

Báo cáo một mối quan tâm cho Ban Đạo đức

Nếu bạn tin rằng ai đó có thể đã vi phạm các quy tắc đạo đức của Thành phố, bạn có thể báo cáo mối quan tâm cho Hội đồng Đạo đức bằng cách sử dụng biểu mẫu trên trang này.

Nếu bạn muốn nộp đơn khiếu nại chính thức, hãy xem quy định 2 của hội đồng quản trị về điều tra và thủ tục thực thi. Nếu bạn nộp đơn khiếu nại chính thức, hội đồng quản trị có thể liên hệ với bạn để biết thêm thông tin và cung cấp thông báo về hành động của họ.

Đầu trang