Chuyển đến nội dung chính

Đạo đức & minh bạch

Yêu cầu lời khuyên từ Ban Đạo đức

Nếu bạn muốn được hướng dẫn về việc tuân thủ luật liêm chính công cộng của Thành phố, bạn có thể yêu cầu lời khuyên từ Hội đồng Đạo đức.

Bạn có thể yêu cầu ý kiến tư vấn nếu bạn đang, hoặc có thể, tuân theo luật trong thẩm quyền của Hội đồng Đạo đức. Tổng cố vấn của hội đồng quản trị sẽ theo dõi yêu cầu của bạn.

Để biết thêm chi tiết về quy trình ý kiến tư vấn, hãy xem quy định của hội đồng quản trị 4.

Đầu trang