Chuyển đến nội dung chính

Xây dựng lại

Ủy ban giám sát Kế hoạch Cơ hội Kinh tế (EOP)

Ủy ban giám sát Kế hoạch Cơ hội Kinh tế (EOP) chịu trách nhiệm giám sát các nỗ lực đa dạng của Rebuild và đề xuất các điều chỉnh và cải tiến.

Thành viên ủy ban

Steven Alexander, Công nhân sắt địa phương 401

Judi Rhee Alloway, Lãnh đạo tưởng tượng

Carol DeFries, Cao đẳng Cộng đồng Philadelphia

Perri DiVirgilio, Văn phòng Lao động Thị trưởng, Thành phố Philadelphia

Anthony Fullard, Quản lý Millennium 3

Marla Hamilton, Tổng công ty Phát triển Công nghiệp Philadelphia

Angelique Hunter, Hiệp hội Phụ nữ trong Xây dựng Quốc gia

Nefertiri Sickout, Văn phòng Đa dạng và Hòa nhập của Thị trưởng, Thành phố Philadelphia

Donavan West, Người sáng lập/Chủ tịch, Black Business Accelerator

Đầu trang