Chuyển đến nội dung chính

Xây dựng lại

Xây dựng lại nhân viên

Nhân viên Xây dựng lại là một phần của Văn phòng Giám đốc Điều hành tại Thành phố Philadelphia và hợp tác chặt chẽ với Công viên và Giải trí Philadelphia và Thư viện Miễn phí Philadelphia.

Nhân viên của chúng tôi

Angela Dixon, Phó Giám đốc, Thiết kế và Xây dựng

Aiisha Herring-Miller, Phó Giám đốc, Phát triển Lực lượng lao động và Kinh doanh Đa dạng

Foster Hardiman, Phó Giám đốc, Tài chính và Hành chính

Katherine Cueva, Phó Giám đốc, Kế hoạch và Tham gia

Tiffany Y. Smith, Giám đốc Phát triển Lực lượng lao động

Amanda Colon-Smith, Giám đốc, Tham gia Cộng đồng

Natalie C. Jackson, Giám đốc, Tuân thủ và Quản trị Hợp đồng

Lindajoy Jackson, Giám đốc, Hoạt động

Luigi Sebastiani, Giám đốc, Xây dựng

Michelle Shuman, Giám đốc, Thiết kế

Vui sướng Huertas, Giám đốc, Truyền thông

Casey Heilig, Giám đốc, Tài trợ và G ây quỹ

Lên trên