Chuyển đến nội dung chính

Xây dựng lại

Nhóm của chúng tôi

Xây dựng lại ban giám sát

Theo dõi tiến độ của Rebuild và đưa ra các khuyến nghị để đảm bảo rằng nó đang đạt được mục tiêu của mình. Tìm hiểu thêm về bảng giám sát Xây dựng lại.


Ủy ban giám sát Kế hoạch Cơ hội Kinh tế (EOP)

Giám sát các nỗ lực đa dạng của Rebuild và đề xuất các cải tiến. Tìm hiểu thêm về ủy ban giám sát Kế hoạch Cơ hội Kinh tế (EOP).


Xây dựng lại nhân viên

Đại diện cho văn phòng Giám đốc điều hành và làm việc chặt chẽ với Parks & Recreation và Thư viện Miễn phí. Tìm hiểu thêm về nhân viên của chúng tôi.


Đối tác phi lợi nhuận

Thể hiện thiết kế và xây dựng thành công các dự án, kinh nghiệm làm việc với cộng đồng và cam kết đa dạng và hòa nhập. Tìm hiểu thêm về Xây dựng lại đối tác.

Lên trên