Chuyển đến nội dung chính

Mpox (trước đây gọi là bệnh đậu khỉ)

Câu hỏi thường gặp

Để biết các hướng dẫn mới nhất về bệnh đậu, hãy xem Cập nhật.

Chuyển đến:

Về mpox

Bệnh thủy đậu là gì?

Thêm +

Nó trông như thế nào và cảm thấy như thế nào?

Thêm +

Làm thế nào bạn có thể bị mpox?

Thêm +

Ai có thể bị bệnh thủy đậu?

Thêm +

Điều gì xảy ra khi bạn bị phơi nhiễm?

Thêm +

Bạn có thể tìm hiểu thêm ở đâu?

Thêm +

Được kiểm tra

Bạn nên làm gì nếu bạn có triệu chứng?

Thêm +

Giữ an toàn

Làm thế nào bạn có thể tự bảo vệ mình?

Thêm +

Bạn nên làm gì nếu bạn nghĩ rằng bạn đã tiếp xúc với bệnh thủy đậu?

Thêm +

Vắc xin

Còn vắc-xin mpox thì sao?

Thêm +

Bạn cần bao nhiêu liều vắc-xin mpox?

Thêm +

Làm thế nào bạn có thể chủng ngừa bệnh thủy đậu?

Thêm +
Lên trên