Chuyển đến nội dung chính

Ngôn ngữ truy cập Philly

Đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể truy cập các dịch vụ của Thành phố bằng ngôn ngữ của họ.

Những gì chúng tôi làm

Thành phố Philadelphia cam kết đảm bảo rằng tất cả mọi người, bất kể ngôn ngữ, đều có quyền truy cập vào các dịch vụ và thông tin của Thành phố.

Vào năm 2015, người dân Philadelphia đã bỏ phiếu để sửa đổi Hiến chương Quy tắc Gia đình để yêu cầu tất cả các cơ quan của Thành phố cung cấp dịch vụ truy cập ngôn ngữ.

Văn phòng Các vấn đề Nhập cư quản lý Tiếp cận Ngôn ngữ Philly, chương trình truy cập ngôn ngữ của Thành phố giám sát các chính sách truy cập ngôn ngữ và dịch vụ ngôn ngữ. Những người không nói tiếng Anh như ngôn ngữ chính của họ và có khả năng đọc, nói, viết hoặc hiểu tiếng Anh hạn chế có thể được coi là trình độ tiếng Anh hạn chế, hoặc “LEP”. Tiếp cận Ngôn ngữ Philly đảm bảo rằng các phòng ban của Thành phố có thể giao tiếp với những người có trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP).

Ngoài nhân viên song ngữ, các dịch vụ truy cập, tiếp cận ngôn ngữ do Thành phố cung cấp có thể bao gồm:

  • Giải thích qua điện thoại.
  • Giải thích trực tiếp.
  • Dịch tài liệu.

Bằng cách cung cấp phiên dịch và dịch thuật, Tiếp cận Ngôn ngữ Philly giúp cải thiện giao tiếp giữa người dân Philadelphia và chính quyền Thành phố.

Kết nối

E-mail OIA@phila.gov

Process

Every department must provide services in other languages when needed and requested by a resident.

The way departments serve LEP individuals is outlined in their language access plans. These services are provided free of cost to the person seeking service.

For general information about City government services, please dial 311 and request an interpreter.

For emergencies, dial 911 and request an interpreter. Tell the operator your location and the language you need. Do not hang up while waiting for an interpreter.

Eligibility

Everyone has a right to access all City services and information in their language, regardless of residency or citizen status. This also includes visitors and tourists.


Top