Ale nan kontni prensipal la

Philly Aksè Lang

Asire ke tout moun ka jwenn aksè nan sèvis Vil nan lang yo.

Ki sa nou fè

Vil Philadelphia pran angajman pou asire ke tout moun, kèlkeswa lang, gen aksè a sèvis ak enfòmasyon Vil la.

An 2015, Philadelphians te vote pou amande Konstitisyon Règ Kay la pou egzije tout ajans Vil yo pou bay sèvis aksè nan lang yo.

Biwo Afè Imigran jere Aksè Lang Philly, pwogram aksè nan lang Vil la ki sipèvize règleman aksè nan lang ak sèvis lang. Moun ki pa pale angle kòm lang prensipal yo epi ki gen yon kapasite limite pou li, pale, ekri, oswa konprann angle ka konsidere kòm limite angle konpetan, oswa “LEP.” Aksè Lang Philly asire ke depatman Vil yo ka kominike avèk moun ki gen konpetans nan Anglè limite (LEP).

Anplis anplwaye bileng yo, sèvis aksè nan lang yo ofri nan Vil la ka gen ladan:

  • Entèpretasyon nan telefòn lan.
  • Entèpretasyon an pèsòn.
  • Tradiksyon dokiman yo.

Lè yo bay entèpretasyon ak tradiksyon, Aksè Lang Philly ede amelyore kominikasyon ant Philadelphians ak gouvènman Vil la.

Konekte

Imèl OIA@phila.gov

Process

Every department must provide services in other languages when needed and requested by a resident.

The way departments serve LEP individuals is outlined in their language access plans. These services are provided free of cost to the person seeking service.

For general information about City government services, please dial 311 and request an interpreter.

For emergencies, dial 911 and request an interpreter. Tell the operator your location and the language you need. Do not hang up while waiting for an interpreter.

Eligibility

Everyone has a right to access all City services and information in their language, regardless of residency or citizen status. This also includes visitors and tourists.


Top