Chuyển đến nội dung chính

Yêu cầu dữ liệu của Văn phòng Dịch vụ Vô gia cư

Sử dụng các biểu mẫu dưới đây để yêu cầu dữ liệu từ Văn phòng Dịch vụ Vô gia cư (OHS), bao gồm:

  • Báo cáo theo loại chương trình (Nhà ở giá cả phải chăng, Nhà ở nhanh chóng, Nơi trú ẩn khẩn cấp, Nhà ở chuyển tiếp, Tiếp cận đường phố, v.v.).
  • Thông tin của Ban Đánh giá Thể chế (Tham khảo danh sách đầy đủ các yêu cầu IRB và các biểu mẫu IRB).

Nếu bạn muốn yêu cầu dữ liệu cấp cá nhân từ nhiều cơ quan thành phố (bao gồm cả OHS), vui lòng gửi email cho Văn phòng Dữ liệu Tích hợp về Bằng chứng & Hành động (IDEA). Nhân viên IDEA có thể hỗ trợ bạn trong quá trình nhiều cơ quan thành phố.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu yêu cầu dữ liệu và báo cáo (OHS) PDF Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu dữ liệu hoặc báo cáo từ Văn phòng Dịch vụ Vô gia cư. Tháng Bảy 28, 2022
Đơn xin nộp đề xuất IRB docx Đơn xin chính để nộp một nghiên cứu cho IRB. Tháng Bảy 1, 2022
Đơn xin sử dụng dữ liệu Thành phố cho mục đích nghiên cứu doc Biểu mẫu này và các tài liệu hỗ trợ phải được gửi cùng với mỗi Đơn xin IRB từ một nhà nghiên cứu bên ngoài đề xuất sử dụng dữ liệu thuộc sở hữu của Thành phố. Tháng Mười Hai 21, 2018
Lên trên