Chuyển đến nội dung chính

Các mẫu đơn cho các nghiên cứu được nộp cho Hội đồng Đánh giá Thể chế (IRB)

Bộ Y tế Công cộng tham gia nghiên cứu để cải thiện các dịch vụ và chăm sóc cho công chúng. Các nghiên cứu liên quan đến các đối tượng con người phải được xem xét bởi Hội đồng Đánh giá Thể chế (IRB) trước và trong quá trình nghiên cứu.

Một số biểu mẫu này có thể được sử dụng trong quá trình gửi một nghiên cứu cho Hội đồng Đánh giá Thể chế (IRB). Những loại khác có thể được sử dụng trong khi tiến hành các nghiên cứu đã được IRB chấp thuận.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin nộp đề xuất IRB docx Đơn xin chính để nộp một nghiên cứu cho IRB. Tháng Hai 22, 2024
Đơn xin sử dụng dữ liệu Thành phố cho mục đích nghiên cứu doc Biểu mẫu này và các tài liệu hỗ trợ phải được gửi cùng với mỗi Đơn xin IRB từ một nhà nghiên cứu bên ngoài đề xuất sử dụng dữ liệu thuộc sở hữu của Thành phố. Tháng Mười Hai 21, 2018
Mẫu xung đột lợi ích doc Khi xem xét các đề xuất, các thành viên IRB được yêu cầu đảm bảo rằng những người tham gia nghiên cứu được bảo vệ khỏi bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh từ xung đột lợi ích từ phía điều tra viên. Tháng Mười Một 7, 2018
Bản tuyên bố phê duyệt của người quản lý bộ phòng/bộ phận doc Biểu mẫu để chỉ ra sự hỗ trợ của người quản lý bộ phận/bộ phận liên quan. Tháng Mười Một 21, 2023
Yêu cầu từ bỏ hoặc thay đổi tài liệu ủy quyền HIPAA Mẫu đơn xin từ bỏ hoặc thay đổi các yêu cầu ủy quyền của HIPAA. Tháng Mười Hai 21, 2018
Tiếp tục xem xét các nghiên cứu đã được phê duyệt doc Mẫu để cung cấp thông tin cập nhật về một nghiên cứu đang diễn ra. Tháng Mười 6, 2021
Sửa đổi cho mẫu nghiên cứu đã được phê duyệt doc Mẫu để gửi các bản sửa đổi của một nghiên cứu đã được phê duyệt cho IRB. 29 Tháng Mười Một, 2023
Báo cáo đóng cửa doc Báo cáo kết thúc phải được nộp khi kết thúc hoặc chấm dứt nghiên cứu và trước ngày hết hạn phê duyệt IRB. Tháng Mười Một 7, 2019
Tài liệu đơn xin miễn IRB Mẫu đơn để yêu cầu miễn đánh giá IRB. 1 Tháng Hai, 2023
Tóm tắt dữ liệu được bao phủ bởi HIPAA PDF Tóm tắt các loại dữ liệu được bao phủ bởi HIPAA. Tháng Bảy 2014
Bảng thông tin quản lý bảo mật dữ liệu docx Mẫu cung cấp thông tin liên quan đến mã hóa dữ liệu và các biện pháp bảo mật khác. 3 Tháng Năm, 2024
Đầu trang