Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Nghiên cứu Sự chênh lệch Cơ hội Kinh tế

Văn phòng Nghiên cứu ChÊNH lệch của Văn phòng Cơ hội Kinh tế xem xét sự sẵn có và sử dụng của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật trong các hợp đồng bán công và thành phố. Để yêu cầu báo cáo trước năm tài chính 2015, hãy gửi email tới business@phila.gov.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tóm tắt điều hành nghiên cứu chênh lệch năm tài chính 2015 PDF Tổng quan về báo cáo năm tài chính 2015 cho thấy sự sẵn có và sử dụng của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật làm chủ đối với các hợp đồng của Thành phố và bán công Tháng Bảy 10, 2018
Nghiên cứu chênh lệch năm tài chính 2015 PDF Báo cáo năm tài chính 2015 cho thấy sự sẵn có và sử dụng của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật làm chủ đối với các hợp đồng của Thành phố và bán công Tháng Bảy 10, 2018
Tóm tắt điều hành nghiên cứu chênh lệch năm tài chính 2016 PDF Tổng quan về báo cáo năm tài chính 2016 cho thấy sự sẵn có và sử dụng của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật làm chủ đối với các hợp đồng của Thành phố và bán công Tháng Bảy 10, 2018
Nghiên cứu chênh lệch năm tài chính 2016 PDF Báo cáo năm tài chính 2016 cho thấy sự sẵn có và sử dụng của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật làm chủ đối với các hợp đồng của Thành phố và bán công Tháng Bảy 10, 2018
Phân tích Kế hoạch Cơ hội Kinh tế Năm Tài chính 2016 PDF Đánh giá sự tuân thủ của nhà thầu đối với các dự án đang hoạt động và đã đóng với Kế hoạch Cơ hội Kinh tế cho các năm tài chính 2009-2016 Tháng Bảy 10, 2018
Năm tài chính 2016 Kế hoạch Cơ hội Kinh tế Phân tích Thành phần Việc làm PDF Báo cáo giờ làm việc của các ngành nghề trên các công trường xây dựng trong năm tài chính 2016 Tháng Bảy 10, 2018
Tóm tắt điều hành nghiên cứu chênh lệch năm tài chính 2017 PDF Tổng quan về báo cáo năm tài chính 2017 cho thấy sự sẵn có và sử dụng của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật làm chủ đối với các hợp đồng của Thành phố và bán công Tháng Bảy 10, 2018
Nghiên cứu chênh lệch năm tài chính 2017 PDF Báo cáo năm tài chính 2017 cho thấy sự sẵn có và sử dụng của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật làm chủ đối với các hợp đồng của Thành phố và bán công Tháng Bảy 10, 2018
Phân tích Kế hoạch Cơ hội Kinh tế Năm Tài chính 2017 PDF Đánh giá sự tuân thủ của nhà thầu đối với các dự án đang hoạt động và đã đóng với Kế hoạch Cơ hội Kinh tế cho năm tài chính 2017 Tháng Bảy 10, 2018
Năm tài chính 2017 Kế hoạch Cơ hội Kinh tế Phân tích Thành phần Việc làm PDF Báo cáo về giờ làm việc của các ngành nghề trên các công trường xây dựng trong năm tài chính 2017 Tháng Bảy 10, 2018
Tóm tắt điều hành nghiên cứu chênh lệch năm tài chính 2018 PDF Tổng quan về báo cáo năm tài chính 2018 cho thấy sự sẵn có và sử dụng của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật trong các hợp đồng của Thành phố và bán công Tháng Sáu 4, 2019
Nghiên cứu chênh lệch năm tài chính 2018 PDF Báo cáo năm tài chính 2018 cho thấy sự sẵn có và sử dụng của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật trong các hợp đồng của Thành phố và bán công Tháng Sáu 5, 2019
Năm tài chính 2018 Phân tích Kế hoạch Cơ hội Kinh tế PDF Đánh giá sự tuân thủ của nhà thầu đối với các dự án đang hoạt động và đã đóng với Kế hoạch Cơ hội Kinh tế cho năm tài chính 2018 Tháng Sáu 4, 2019
Năm tài chính 2018 Kế hoạch Cơ hội Kinh tế Phân tích Thành phần Nhân viên PDF Báo cáo về giờ làm việc của các ngành nghề trên các công trường xây dựng trong năm tài chính 2018 Tháng Sáu 4, 2019
Nghiên cứu chênh lệch năm tài chính 2019 PDF Báo cáo năm tài chính 2019 cho thấy sự sẵn có và sử dụng của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật trong các hợp đồng của Thành phố và bán công Tháng Tám 26, 2020
Nghiên cứu chênh lệch năm tài chính 2020 PDF Báo cáo năm tài chính 2020 cho thấy việc sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật làm chủ đối với các hợp đồng của Thành phố và bán công Tháng Mười Một 9, 2021
Nghiên cứu về tính khả dụng của năm tài chính 2020 PDF Báo cáo năm tài chính 2020 cho thấy sự sẵn có của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật trong các hợp đồng bán công và thành phố Tháng Mười Một 9, 2021
Năm tài chính 2021 Kế hoạch Cơ hội Kinh tế Phân tích Thành phần Nhân viên PDF Báo cáo năm tài chính 2021 cho thấy sự sẵn có của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật trong các hợp đồng bán công và Thành phố 25 Tháng Một, 2023
Nghiên cứu chênh lệch cốt lõi năm tài chính 2021 PDF Báo cáo năm tài chính 2021 cho thấy sự sẵn có của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật trong các hợp đồng bán công và Thành phố 25 Tháng Một, 2023
Năm tài chính 2021 Nghiên cứu chênh lệch hàng năm - Hợp đồng PFONO PDF Báo cáo năm tài chính 2021 cho thấy sự sẵn có của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật trong các hợp đồng bán công và Thành phố 25 Tháng Một, 2023
Năm tài chính 2021 Nghiên cứu ChÊNH lệch Kế hoạch Cơ hội Kinh tế PDF Báo cáo năm tài chính 2021 cho thấy sự sẵn có của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật trong các hợp đồng bán công và Thành phố 25 Tháng Một, 2023
Nghiên cứu về tính khả dụng của năm tài chính 2021 PDF Báo cáo năm tài chính 2021 cho thấy sự sẵn có của các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật trong các hợp đồng bán công và Thành phố 25 Tháng Một, 2023
Đầu trang