Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Báo cáo Cơ hội Kinh tế Hàng năm

Văn phòng Báo cáo Thường niên Cơ hội Kinh tế phân tích việc Thành phố sử dụng các doanh nghiệp thuộc sở hữu thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật tham gia vào các hợp đồng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo thường niên Văn phòng Cơ hội Kinh tế Năm Tài chính 2015 PDF Báo cáo năm tài chính 2015 về việc thành phố sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật làm chủ hợp đồng Tháng Bảy 10, 2018
Báo cáo thường niên Văn phòng Cơ hội Kinh tế Năm Tài chính 2016 PDF Báo cáo năm tài chính 2016 về việc thành phố sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật làm chủ hợp đồng Tháng Bảy 10, 2018
Năm tài chính 2016 Văn phòng Cơ hội Kinh tế Báo cáo Thường niên Phụ lục PDF Dữ liệu bổ sung và thông tin cho báo cáo thường niên năm tài chính 2016 của Văn phòng Cơ hội Kinh tế Tháng Bảy 10, 2018
Năm tài chính 2017 Văn phòng Cơ hội Kinh tế Báo cáo thường niên PDF Báo cáo năm tài chính 2017 về việc thành phố sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật làm chủ hợp đồng Tháng Bảy 10, 2018
Năm tài chính 2017 Văn phòng Cơ hội Kinh tế Báo cáo Thường niên Phụ lục và Bổ sung Dữ liệu EOP PDF Dữ liệu bổ sung và thông tin cho báo cáo thường niên năm tài chính 2017 của Văn phòng Cơ hội Kinh tế Tháng Bảy 10, 2018
Năm tài khóa 2018 Văn phòng Cơ hội Kinh tế Báo cáo thường niên PDF Báo cáo năm tài chính 2018 về việc Thành phố sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật làm chủ các hợp đồng. Tháng Mười 31, 2018
Năm tài chính 2018 Văn phòng Cơ hội Kinh tế Báo cáo Thường niên Phụ lục và Bổ sung Dữ liệu EOP PDF Dữ liệu bổ sung và thông tin cho báo cáo thường niên năm tài chính 2018 của Văn phòng Cơ hội Kinh tế Tháng Mười 31, 2018
Báo cáo thường niên Văn phòng Cơ hội Kinh tế Năm Tài chính 2019 PDF Báo cáo năm tài chính 2019 về việc Thành phố sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật làm chủ theo hợp đồng. Tháng Mười 31, 2019
Năm tài chính 2019 Văn phòng Cơ hội Kinh tế Báo cáo Thường niên Phụ lục và Bổ sung Dữ liệu EOP PDF Dữ liệu bổ sung và thông tin cho báo cáo thường niên năm tài chính 2019 của Văn phòng Cơ hội Kinh tế Tháng Mười 31, 2019
Báo cáo thường niên Văn phòng Cơ hội Kinh tế Năm Tài chính 2020 PDF Báo cáo năm tài chính 2020 về việc Thành phố sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật làm chủ theo hợp đồng. Tháng Mười Hai 8, 2020
Năm tài chính 2020 Văn phòng Cơ hội Kinh tế Báo cáo Thường niên Phụ lục PDF Dữ liệu bổ sung và thông tin cho báo cáo thường niên năm tài chính 2020 của Văn phòng Cơ hội Kinh tế Tháng Mười Hai 8, 2020
Báo cáo thường niên của Văn phòng Cơ hội Kinh tế Năm Tài chính 2021 PDF Báo cáo năm tài chính 2021 về việc Thành phố sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật làm chủ theo hợp đồng. 4 Tháng Năm, 2022
Đầu trang