Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu kiểm toán

Các tổ chức có yêu cầu kiểm toán hàng năm nếu họ đã nhận được tài trợ từ:

  • Bộ phận Nhà ở và Phát triển Cộng đồng (DHCD).
  • Bộ Thương mại.
  • Cơ quan Tái phát triển Philadelphia.
  • Tổng công ty Phát triển Nhà ở Philadelphia.

Các tài liệu ở đây hỗ trợ quá trình kiểm toán. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang kiểm toán của DHCD.

Lên trên