Chuyển đến nội dung chính

Miễn thuế và giảm thuế

Tìm hiểu về các chương trình giảm và miễn thuế có thể giúp quý vị giảm hóa đơn thuế bất động sản.

Thành phố Philadelphia cung cấp một số chương trình giảm và miễn trừ có thể làm giảm hóa đơn thuế bất động sản của bất động sản.

  • Giảm thuế làm giảm thuế bằng cách áp dụng các khoản tín dụng cho số tiền thuế đến hạn.
  • Miễn thuế cung cấp giảm thuế bằng cách giảm giá trị được đánh giá của tài sản.
Đầu trang