Chuyển đến nội dung chính

Bảng chú giải

Bảng chú giải thuật ngữ này định nghĩa các thuật ngữ liên quan đến thẩm định, lượng định, đánh giá ở Philadelphia.

MỘT

Giảm bớt

Thêm +

Giá trị mua lại

Thêm +

Thuế giá trị

Thêm +

Ảnh chụp từ trên không

Thêm +

Kháng cáo

Thêm +

Bán chiều dài của cánh tay

Thêm +

Ngày đánh giá

Thêm +

Đánh giá vốn chủ sở hữu

Thêm +

Tính tiến bộ đánh giá (regressivity)

Thêm +

Tỷ lệ đánh giá

Thêm +

Nghiên cứu tỷ lệ đánh giá

Thêm +

B

Điểm chuẩn

Thêm +

C

Bản đồ địa chính

Thêm +

Tuyến viết hoa

Thêm +

Mất mát thảm khốc

Thêm +

Lớp

Thêm +

Mã hóa

Thêm +

Hệ số

Thêm +

Hệ số phân tán

Thêm +

BĐS thương mại

Thêm +

Doanh số tương đương, so sánh

Thêm +

Phương pháp đơn vị so sánh

Thêm +

Thẩm định khối lượng có sự hỗ trợ của máy tính

Thêm +

Hợp tác xã, co-op

Thêm +

Chi phí

Thêm +

Cách tiếp cận chi phí

Thêm +

Lịch trình chi phí

Thêm +

D

Dữ liệu

Thêm +

Chỉnh sửa dữ liệu

Thêm +

Quản lý dữ liệu

Thêm +

Khấu hao

Thêm +

Lịch khấu hao

Thêm +

Miễn thuế cựu chiến binh khuyết tật

Thêm +

Tỷ lệ chiết khấu

Thêm +

E

Thuế suất hiệu quả

Thêm +

Độ co giãn (thuế)

Thêm +

Cân bằng

Thêm +

Vốn chủ sở hữu

Thêm +

Miễn

Thêm +

Tỷ lệ chi phí

Thêm +

F

Yếu tố

Thêm +

Đánh giá phân số

Thêm +

Chân trước

Thêm +

G

Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Thêm +

Khu vực thị trường địa lý (GMA)

Thêm +

Tổng thu nhập

Thêm +

Hệ số thu nhập gộp

Thêm +

H

Miễn trừ Homestead

Thêm +

TÔI

Cách tiếp cận thu nhập

Thêm +

Sở hữu công nghiệp

Thêm +

L

Đất

Thêm +

Mô tả pháp lý

Thêm +

Mức thẩm định

Thêm +

Mức độ thẩm định, đánh giá, tỷ lệ thẩm định, đánh giá

Thêm +

Thu thuế bất động sản

Thêm +

M

Bản đồ

Thêm +

Bản đồ, thuế

Thêm +

Chợ

Thêm +

Các yếu tố điều chỉnh thị trường

Thêm +

Phân tích thị trường

Thêm +

Giá trị thị trường

Thêm +

Thẩm định hàng loạt

Thêm +

Mô hình thẩm định hàng loạt

Thêm +

Số dặm, tỷ lệ máy nghiền

Thêm +

Mô hình

Thêm +

Hiệu chuẩn mô hình

Thêm +

Đặc điểm kỹ thuật mô hình

Thêm +

Nhiều hồi quy, phân tích hồi quy bội (MRA)

Thêm +

N

Vùng lân cận

Thêm +

Thu nhập ròng

Thêm +

Hệ số thu nhập ròng

Thêm +

Miễn thuế phi lợi nhuận

Thêm +

O

Thị trường mở

Thêm +

Tỷ lệ tổng thể (OAR)

Thêm +

P

Bưu kiện

Thêm +

Mã định danh bưu kiện

Thêm +

Tài sản cá nhân

Thêm +

Giá bán đã điều chỉnh

Thêm +

Giá bán

Thêm +

Bất động sản

Thêm +

Thẻ hồ sơ tài sản (mẫu)

Thêm +

R

Mức thuế theo tỷ lệ

Thêm +

Nghiên cứu tỷ lệ

Thêm +

Bất động sản

Thêm +

Bất động sản

Thêm +

Đánh giá lại

Thêm +

Chu kỳ thẩm định lại

Thêm +

Đánh giá lại

Thêm +

Hòa giải

Thêm +

Đánh giá lại

Thêm +

Độ tin cậy

Thêm +

Chi phí thay thế, chi phí thay thế mới

Thêm +

Bất động sản nhà ở

Thêm +

Còn lại

Thêm +

Kỹ thuật dư

Thêm +

Xem lại

Thêm +

S

Tập tin bán hàng

Thêm +

Bán, chiều dài cánh tay

Thêm +

Cách tiếp cận so sánh bán hàng

Thêm +

Dữ liệu bán hàng

Thêm +

Nghiên cứu tỷ lệ bán hàng

Thêm +

Thẩm định tài sản đơn

Thêm +

Đặc điểm trang web

Thêm +

Tài sản một mục đích

Thêm +

Phân tầng

Thêm +

Địa tầng, địa tầng

Thêm +

Phân lớp

Thêm +

Thuộc tính chủ đề

Thêm +

Chủ quan

Thêm +

Cung cấp hoàng hôn

Thêm +

T

Gánh nặng thuế

Thêm +

Tài trợ tăng thuế (TIF)

Thêm +

Ba cách tiếp cận giá trị

Thêm +

Giá bán được điều chỉnh theo thời gian

Thêm +

Xu hướng

Thêm +

Yếu tố xu hướng

Thêm +

U

Các tiêu chuẩn thống nhất về thực hành thẩm định chuyên nghiệp

Thêm +

Tính đồng nhất

Thêm +

Đơn vị so sánh

Thêm +

Sử dụng lớp

Thêm +

Sử dụng giá trị

Thêm +

USPAP

Thêm +

V

Định giá

Thêm +

Ngày định giá

Thêm +

Mô hình định giá

Thêm +

Giá trị

Thêm +

Biến

Thêm +

Xác minh

Thêm +
Lên trên