Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo EOP của Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Philadelphia (PIDC)

Văn phòng Cơ hội Kinh tế là một bộ phận của Bộ Thương mại. Kế hoạch Cơ hội Kinh tế (EOP) là một tài liệu được tạo ra để đảm bảo sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật theo hợp đồng trên 100.000 đô la. Các báo cáo trên trang này là dành cho PIDC. Các tài liệu bao gồm từ năm 2015 trở lên. Nếu bạn cần truy cập vào EOP từ một ngày trước đó, hãy gửi email tới business@phila.gov.

EOP PIDC

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Tổng công ty Phát triển Công nghiệp Philadelphia (PIDC) Đấu thầu EOP cho Công viên Ralph Brooks PDF Tháng Bảy 24, 2018
Đầu trang