Chuyển đến nội dung chính

EOP của Cơ quan Phát triển Công nghiệp Philadelphia (PAID)

Văn phòng Cơ hội Kinh tế là một bộ phận của Bộ Thương mại. Kế hoạch Cơ hội Kinh tế (EOP) là một tài liệu được tạo ra để đảm bảo sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật theo hợp đồng trên 100.000 đô la. Báo cáo trên trang này là trả tiền. Các tài liệu bao gồm từ năm 2015 trở lên. Nếu bạn cần truy cập vào EOP từ một ngày trước đó, hãy gửi email tới business@phila.gov.

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Cơ quan Phát triển Công nghiệp Philadelphia (PAID) Đấu thầu EOP cho 611-19 N. 2nd St PDF Tháng Bảy 24, 2018
Đầu trang