Chuyển đến nội dung chính

Ưu đãi dựa trên địa điểm

Ưu đãi đặc biệt có sẵn cho các doanh nghiệp ở một số khu vực nhất định của thành phố.

Ưu đãi dựa trên địa điểm

Ưu đãi dựa trên địa điểm làm cho các khu vực hấp dẫn cho doanh nghiệp

Nhiều chương trình tồn tại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong các khu vực mục tiêu của thành phố.

Các khu trao quyền giúp tạo ra tăng trưởng kinh tế ở các khu vực mục tiêu của Philadelphia. Cơ hội tài trợ có sẵn trong ba Khu trao quyền được chỉ định.

Hàng năm, tổng cộng 15 triệu đô la tín dụng thuế có sẵn thông qua chương trình Keystone Innovation Zone (KIZ). Chương trình này phân phối quỹ xung quanh tiểu bang Pennsylvania. Các doanh nghiệp khoa học đời sống và công nghệ ở ba khu vực cụ thể của thành phố có thể đủ điều kiện để nộp đơn.

Vùng Cơ hội Keystone (KOZ) là các khu vực được chỉ định bởi Khối thịnh vượng chung Pennsylvania sẽ được hưởng lợi từ đầu tư bổ sung. Các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này được miễn hầu hết các loại thuế kinh doanh.

Các Khu Cơ hội Liên bang cung cấp cho các doanh nghiệp các ưu đãi thuế giúp Thành phố phát triển.


Đầu trang