Chuyển đến nội dung chính

Hỗ trợ tài chính

Bộ Thương mại cung cấp quyền truy cập, tiếp cận hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp trong khu vực. Đây là các chương trình, tổ chức và dịch vụ có thể giúp các chủ doanh nghiệp Philadelphia nhận được hỗ trợ tài chính để bắt đầu hoặc cải thiện doanh nghiệp của họ.Tài chính khác

Tổng công ty Phát triển Công nghiệp Philadelphia (PIDC)

Thương mại làm việc với PIDC để quản lý các nguồn lực công cộng và tư nhân khuyến khích tăng trưởng kinh tế. PIDC cung cấp các ưu đãi tài chính cho các doanh nghiệp phi lợi nhuận và phi lợi nhuận Philadelphia.

Những cơ hội này bao gồm:

  • Các khoản vay dưới thị trường.
  • Tài trợ.
  • Tài trợ miễn thuế.

Truy cập trang web PIDC để tìm hiểu thêm.


Đối tác Community Development Financial Institutions

Bộ Thương mại cung cấp tài trợ cho các tổ chức tài chính phát triển cộng đồng địa phương. Các tổ chức này cung cấp cơ hội cho vay cho các doanh nghiệp.

Các tổ chức đối tác:


Đầu trang