Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo hàng năm

Hội đồng Đạo đức phát hành một báo cáo tài chính và hàng năm kết hợp mỗi năm tài chính. Năm tài chính kéo dài từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6.

Trước năm 2013, hội đồng quản trị đã phát hành các báo cáo tài chính và hàng năm riêng biệt, chạy trên năm dương lịch. Báo cáo năm 2013 bao gồm ngày 1 tháng 1 năm 2012 - ngày 30 tháng 6 năm 2013.

Lên trên