Chuyển đến nội dung chính

Thi hành

Hội đồng Đạo đức thực thi luật liêm chính công cộng của Philadelphia.

Hội đồng Đạo đức đảm bảo rằng các hành vi vi phạm luật liêm chính công cộng được thực thi đúng cách. Vi phạm có thể được giải quyết theo nhiều cách, bao gồm thông qua các thỏa thuận giải quyết, xét xử hành chính và các hành động thực thi tư pháp.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các quy trình điều tra và thực thi của hội đồng quản trị trong Quy định 2.

2015 khu định cư

Thêm +

Khu định cư 2011

Thêm +

Lên trên