Ale nan kontni prensipal la

Resous pwoteksyon travayè - Vyetnamyen

Smnh ca chúng tôi là thúc đy và ng hc lut bo vngi lao ng thông qua vic thc thi và đạt đưc kt thúc y vn an ninh kinh công ng chc. Văn Phòng Tuân Thm fi và Tin Lưm bo nhng làm vic trong phạm vi thành phcó thcó th:

  • Báo cáo hành vi phạm vnghm
  • Báo cáo hành vi vi phạm vn chn tin lưng
  • Báo cáo hành vi chm dt hp đng sai trái đi vi nhân viên bãi đu xe
  • Báo cáo hành vi phạm vtun làm vic công bng
  • Báo cáo hành vi phạm tuyên nhân quyn ca ni giúp vic gia đình
  • Báo cáo hành vi phạm vo v

Văn phòng chúng tôi xlý tt các tưng tác trong sut quy trình xlý khiu nại. Quý vị có thrút lại khiu nại ca mình bt klúc nào.

Chúng tôi không yêu cu giy ty tùy thân và giy phép lao đng khi np đn khiu nại. Hãy g215.686.0802 np khiu nại qua đin thoại bng bt knnnào.

Hành vi trđa ca nhi sdng lao đng là trái pháp lut, bt ktình trạng quyn công dân hp c.

Lis nan jaden:

Chúng tôi có dịch vnn ngôn.

Sizo:

Np đn khiu nại hoc đt câu hi khi liên hi vi Văn Phòng Tuân Thc Li và Tin Lưng.

Hãy bo vbn thân quý vng vic lưu trmi thông liên lạc tni sdng lao đng, ví dnhtin nhn văn bn, biên nhn thanh toán và hình h lsovec.

Dog:

Yêu cu htrtuân thhoc đt câu hi khi liên hi vi Văn Phòng Tuân Thc Li và Tin Lưng.

Trang này cung cp các tài nguyên đt thêm thông fèblan vcác lut mà Văn Phòng Lao ng ca Tha Thc.

Dokiman

Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
5 lwa flyer PDF Ti này trình bày v5 lut lao ng ca Philadelphia và lit kác ví dhành vi vi phạm. Novanm 12, 2020
COVID vanjans feyè PDF Tri này trình bày chi tit vchính sách Bo Vng Tra trong ại Dịch COVID-19, các ví dhành vi tra va hưn khinại. Novanm 12, 2020
Pwoteksyon travayè COVID feyè PDF TC Vic Công Ng. Novanm 12, 2020
Bòdwo travayè Domestice nan dwa PDF Tri này trình bày vTuyên Ngôn Nhân Quyn ca Ngưi Giúp Vic Gia ình và hưng dn np n khiu nại. Novanm 12, 2020
Top