Passer au contenu principal

Ressources sur la protection des travailleurs — vietnamien

Sprache mệnh chúng tôi là thúc đnh và ng hőc lūt bảo vảo ngươi lao động thông qua việc thôc thi và đạt đạt đươc cam kết thúc đuy van ninh tế và công bạng ng tộc. Văn Phòng Tuân Thde Phúc Lươn Lương đảm bảo nghương ngươi làm việc trong phạm vi thành phprodicional có th:

  • Báo cáo hành vi vi phạm vőm đương lương lương
  • Báo cáo hành vi vi phạm vőn chơn tiơn lương
  • Báo cáo hành vi chạm dőt hőng sai trái đội vơi nhân viên bãi đưu xe
  • Báo cáo hành vi vi phạm vőn làm viện công bơng
  • Báo cáo hành vi vi phạm tuyên ngôn nhân quÿn cīa ngươi giúp việc gia đình
  • Báo cáo hành vi vi phạm vőbảo věng trőng trőa trong đại dīch COVID-19

Văn phòng chúng tôi lý tạt cőc tương tác trong suôt quy trình xprovicional lý khiếu nại. Quý vŏcó tḧrút lại khiếu nại cạa mình bạt kőlúc nào.

Chúng tôi không yêu cầu giạy tùy thân và giạy phép lao động khi nộp đơn khiếu nại. Hãy gội sői 215.686.0802 đnh nộp khiếu nại qua điện thoại bāng bạt kőngôn ngôn nào.

Hành vi trőa cýa ngươi sőng lao động là trái pháp luṣt, bạt kình trạng quyạn công dân hay nhơp cőn cőn.

Liên hơi Chúng Tôi :

Chúng tôi có dīch vıch hőrőrőngôn ngıng.

Voici ce que vous devez savoir :

Nộp đơn khiếu nại hoc đt câu hi khi liên hơi Văn Phòng Tuân Thươn Phúc Lương.

Hãy bảo věbản thân quý vạng việc lưu tr mội thông tin liên lạc ngưī ngương lao động, ví dőng lao động, ví dőnh hőn làh lành làch m việc.

Voici ce qu'il faut savoir :

Yêu cầu hőtrın tuân thőc đt câu hi khi liên hơi Văn Phòng Tuân Thương Phúc Lơn Lương.

Trang này cung cůp các tài nguyên biết thêm thông tin vőc luıt mà Văn Phòng Lao Động cıa Thŏng Trương thòc thi.

Documents

Titre Descriptif Catégorie Auteur Date Formater
Dépliant sur les 5 lois PDF Tơi này trình bày vővőt lao động cýa Philadelphia và liệt các ví dővőlővőhành vi vi phạm. 12 novembre 2020
Dépliant sur les représailles liées à la COVID (PDF) Tõrơi này trình bày chi tiết vőchính sách Bảo Vệng Tröng Đạa trong Đại Dīch COVID-19, các ví dơn khiếu nạn nộn khiếu nại. 12 novembre 2020
Dépliant sur la protection des travailleurs COVID PDF Tơi này trình bày 3 luŏng liên quan đến đại dīch COVID-19 : Nghmđum Đươc Hương Lương Lương Lương, Bảo Vưng Trạa trong Đại Dillisch COVID-19 và Tuần Làm Việc Công Bạng. 12 novembre 2020
Charte des droits des travailleurs domestiques PDF Tơi này trình bày vőr Tuyên Ngôn Nhân Quyơn cīa Ngươi Giúp Việc Gia Đình và hương dơn nộp đơn khiếu nại. 12 novembre 2020
Haut