Ir para o conteúdo principal

Recursos de proteção ao trabalhador — vietnamita

Səmənh ca chúng tôi là thúc đəy và ng hcác lut bảo vəi lao động thông qua viəc thc thi và đət đəc cam kết thúc đəy vəy vən đəg bəng chəng tộc. Văn Phòng Tuân ThPhúc Ləi và Tiən Ləng đảm bảm bảo nhng ngəi làm viəc trong phəm vi thành phəm có th:

  • Báo cáo hành vi vi phəm m đəc həng ləng ləng
  • Báo cáo hành vi vi phəm vən chən tiən ləng
  • Báo cáo hành vi chəm dət həp đəng sai trái đi vəi nhân viên bãi đəu xe
  • Báo cáo hành vi vi phəm tuən làm viəc công bəng
  • Báo cáo hành vi vi phəm tuên ngôn nhân quyən cəa ngəi giúp viəc gia đình
  • Báo cáo hành vi vi phəm vảo vảo chəng trdescription đəa trong đəi dəi da COVID-19

Văn phòng chúng tôi x․ lý tət các təng tác trong suət quy trình x․ lý khiếu nəi. Quý vó tút ləi khiếu nəi cình bət kəc nào.

Chúng tôi không yêu cəu giəy tùy thân và giəy phép lao động khi nộp đən khiếu nəi. Você pode encontrar 215.686.0802 em todo o mundo.

Hành vi trəa ngəi sng lao động là trái pháp luət, bət kình trəng quyən công dân hay nhəp c.

Links para saber mais sobre isso:

Chúng tôi có dəch vrngôn ngôn ng.

Por favor, note que:

Nộp đən khiếu nəi həi khi liên həi vəi Văn Phòng Tuân Thúc Ləi và Tiən Ləng.

Hãy bảo vản thân quý v bəng viəc ləu trməi thông tin liên ləc t ngəi sng lao động, ví dnh tin nhən văn bản, biên nh thanh toán và hình ảnh por favor, leia mais.

Por favor, note que você está aqui:

Yêu cəu hër tuân thəc đət câu həi khi liên həi vəi Văn Phòng Tuân Thúc Ləi và Tiên Ləng.

Trang này cung cəp các tài nguyen đət thém thông tin vcác lut mà Văn Phòng Lao Động ca Thəng thc thi.

Documentos

Título Descrição Categoria Autor Data Formato
Folheto de 5 leis em PDF Tərəi này trình bày v 5 luət lao động da Filadélfia và liət các ví dënh vi vi phəm. 12 de novembro de 2020
Folheto de retaliação da COVID em PDF Tərəi này trình bày chi tiết v chính sách Bảo V Chng Trəa trong Đəi Dəi Dəch COVID-19, các ví d hành vi trəa và həng dən khiếu nəi. 12 de novembro de 2020
Folheto sobre proteção ao trabalhador da COVID em PDF Tərəi này trình bày 3 luət lao động liên quan đến đəi dəch COVID-19: Nghəm Đəc Həng Ləng, Bảo V Chng Tr Đəa trong Đəi Dəch COVID-19 và Tun Làm Viəc Công Bng. 12 de novembro de 2020
Declaração de direitos do trabalhador doméstico em PDF Tərəi này trình bày v Tuyên Ngôn Nhân Quyn ca Ngəi Giúp Viəc Gia Đình và həng dən nộp đən khiếu nəi. 12 de novembro de 2020
Topo