跳转至主要内容

工人保护资源 - 越南语

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy và ủng hộ các luật bảo vệ người lao động thông qua việc thực thi và đạt được cam kết thúc đẩy vấn đề an ninh kinh tế và công bằng chủng tộc. Văn Phòng Tuân Thủ Phúc Lợi và Tiền Lương đảm bảo những người làm việc trong phạm vi thành phố có thể:

  • Báo cáo hành vi vi phạm về nghỉ ốm được hưởng lương
  • Báo cáo hành vi vi phạm về ăn chặn tiền lương
  • Báo cáo hành vi chấm dứt hợp đồng sai trái đối với nhân viên bãi đậu xe
  • Báo cáo hành vi vi phạm về tuần làm việc công bằng
  • Báo cáo hành vi vi phạm tuyên ngôn nhân quyền của người giúp việc gia đình
  • Báo cáo hành vi vi phạm về bảo vệ chống trả đũa trong đại dịch COVID-19

Văn phòng chúng tôi xử lý tất cả các tương tác trong suốt quy trình xử lý khiếu nại. Quý vị có thể rút lại khiếu nại của mình bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi không yêu cầu giấy tờ tùy thân và giấy phép lao động khi nộp đơn khiếu nại. Hãy gọi số 215.686.0802 để nộp khiếu nại qua điện thoại bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Hành vi trả đũa của người sử dụng lao động là trái pháp luật, bất kể tình trạng quyền công dân hay nhập cư.

Liên hệ với chúng tôi:

Chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ.

Người lao động:

Nộp đơn khiếu nại hoặc đặt câu hỏi khi liên hệ với Văn Phòng Tuân Thủ Phúc Lợi và Tiền Lương.

Hãy bảo vệ bản thân quý vị bằng việc lưu trữ mọi thông tin liên lạc từ người sử dụng lao động, ví dụ như tin nhắn văn bản, biên nhận thanh toán và hình ảnh lịch làm việc.

Người sử dụng lao động:

Yêu cầu hỗ trợ tuân thủ hoặc đặt câu hỏi khi liên hệ với Văn Phòng Tuân Thủ Phúc Lợi và Tiền Lương.

Trang này cung cấp các tài nguyên để biết thêm thông tin về các luật mà Văn Phòng Lao Động của Thị Trưởng thực thi.

文件

标题 说明 类别 作者 日期 格式
5 份法律宣传单 PDF Tờ rơi này trình bày về 5 luật lao động của Philadelphia và liệt kê các ví dụ về hành vi vi phạm. 2020 年 11 月 12 日
COVID 防报复宣传单 PDF Tờ rơi này trình bày chi tiết về chính sách Bảo Vệ Chống Trả Đũa trong Đại Dịch COVID-19, các ví dụ về hành vi trả đũa và hướng dẫn nộp đơn khiếu nại. 2020 年 11 月 12 日
COVID 工人保护传单 PDF Tờ rơi này trình bày 3 luật lao động liên quan đến đại dịch COVID-19: Nghỉ Ốm Được Hưởng Lương, Bảo Vệ Chống Trả Đũa trong Đại Dịch COVID-19 và Tuần Làm Việc Công Bằng. 2020 年 11 月 12 日
家政工人权利法 PDF Tờ rơi này trình bày về Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Người Giúp Việc Gia Đình và hướng dẫn nộp đơn khiếu nại. 2020 年 11 月 12 日

返回顶部