Chuyển đến nội dung chính

Sáng kiến Zero Waste

Ấn phẩm

Báo cáo tiến độ của Zero Waste and Litter Cabinet


Báo cáo kiểm toán chất thải xây dựng thành phố


Báo cáo khoa học hành vi của GovLabPHL


Kế hoạch hành động Zero Waste and Litter

Lên trên