Chuyển đến nội dung chính

Sáng kiến Zero Waste

Đưa Thành phố Philadelphia hướng tới một tương lai không lãng phí.

Giới thiệu

Các sáng kiến Zero Waste của Thành phố Philadelphia thu hút người dân, doanh nghiệp, tổ chức và các sở của Thành phố trong việc giảm và chuyển chất thải ra khỏi thùng rác để đáp ứng mục tiêu không lãng phí dài hạn của Thành phố.

Các sáng kiến Zero Waste bao gồm những điều sau đây:

  • Kiểm toán chất thải tòa nhà thành phố
  • Quan hệ đối tác Zero Waste
  • Mạng lưới ủ phân cộng đồng và các chương trình chuyển hướng chất thải thực phẩm khác
  • Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên (NRDC) Food Matters Regional Initiative
  • Hỗ trợ các chính sách Zero Waste, bao gồm lệnh cấm túi nhựa của Thành phố

Kết nối

Địa chỉ
1515 Arch St. Tầng
13
Philadelphia, PA 19102
E-mail sustainability@phila.gov
Social

Recycling and Donation Resource Finder

Want to reduce your waste?

Look up where to donate or recycle items in Philadelphia.

Go to the Finder

Top