Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch hành động Zero Waste and Litter

Kế hoạch này đưa ra 31 khuyến nghị để đưa Philadelphia vào con đường trở thành một thành phố không rác thải, không có rác vào năm 2035. Nó cũng xác định các cơ hội khoa học hành vi và các chiến lược tham gia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Kế hoạch hành động Zero Waste and Litter 2017 PDF Bằng cách đạt được các mục tiêu Zero Waste được đặt ra trong kế hoạch này, Philadelphia có thể hướng tới tầm nhìn của Greenworks là trở thành một thành phố bền vững cho tất cả mọi người. Tháng Tám 21, 2019
Đầu trang