Chuyển đến nội dung chính

Các phán quyết kỹ thuật được biên soạn lại

Các tài liệu này phản ánh các phán quyết thư riêng do Bộ Doanh thu ban hành để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của người nộp thuế. Các bức thư đã được biên tập lại để bảo vệ danh tính của những người nộp thuế đã đưa ra yêu cầu.

Để tìm hiểu thêm về các phán quyết kỹ thuật, hãy xem phán quyết kỹ thuật (thư riêng).

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Phán quyết về việc phân bổ thu nhập ròng và tổng doanh thu của BIRT PDF Phán quyết thư riêng được biên soạn lại liên quan đến khả năng áp dụng các phần thu nhập ròng và tổng thu nhập của Thuế Thu nhập và Biên lai Kinh doanh (BIRT) cho một giao dịch bán do thiện chí. 2 Tháng Sáu, 2023
Đồ uống có đường tuân theo PBT PDF Giải quyết liệu đồ uống có đường do đại lý sản xuất có còn phải chịu Thuế Đồ uống Philadelphia (PBT) hay không. 2 Tháng Sáu, 2023
Bán hàng thiện chí và phán quyết tài sản vô hình PDF Phán quyết thư riêng được biên soạn lại liên quan đến khả năng áp dụng Thuế thu nhập và biên lai kinh doanh (BIRT) đối với doanh số bán hàng do thiện chí và tài sản vô hình. 2 Tháng Sáu, 2023
Bất động sản dân cư Philadelphia tuân theo SIT PDF Phán quyết về việc một tài sản dân cư ở Philadelphia có phải chịu Thuế Thu nhập Trường học của Thành phố (SIT) hay không. 2 Tháng Sáu, 2023
Phán quyết về thuế lương không cư trú PDF Giải quyết khả năng áp dụng Thuế tiền lương đối với tiền lương trả cho người lao động không cư trú. 2 Tháng Sáu, 2023
Quy định về đồ uống có đường PDF Quyết định về việc liệu các chất cô đặc đông lạnh, chất tăng cường nước và hỗn hợp được cung cấp năng lượng có phải chịu Thuế đồ uống có đường (SBT) của Thành phố Philadelphia hay không. 2 Tháng Sáu, 2023
Quy định về trợ cấp thất nghiệp bổ sung PDF Phán quyết thư riêng được biên soạn lại liên quan đến khả năng áp dụng Thuế tiền lương để bổ sung trợ cấp thất nghiệp. Ngày 06 tháng 2 năm 2009
Ủy ban Hội đồng quản trị doc Các thành viên hội đồng tình nguyện có tham gia kinh doanh cho các mục đích của Thuế đặc quyền kinh doanh (BPT) và Thuế lợi nhuận ròng (NPT) không? Ngày 25 tháng 1 năm 2017
Tín dụng thuế thị trường mới và thuế đặc quyền kinh doanh doc Giải quyết liệu một cá nhân hoặc tổ chức đã nhận được Tín dụng Thuế Thị trường Mới có còn phải chịu Thuế Đặc quyền Kinh doanh hay không. Ngày 25 tháng 1 năm 2017
UBTI tùy thuộc vào tài liệu BIRT và CAL Phán quyết về việc liệu Thu nhập chịu thuế kinh doanh không liên quan của Liên bang (UBTI) có phải là đối tượng của Giấy phép Hoạt động Thương mại và Thu nhập Doanh nghiệp và Thu nhập Doanh nghiệp của Thành phố Philadelphia hay không. Ngày 25 tháng 1 năm 2017
Lên trên