Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo Quỹ ủy thác nhà ở

Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD) sử dụng tài trợ của liên bang, tiểu bang, địa phương và nền tảng để đánh giá và giải quyết các nhu cầu phát triển cộng đồng và nhà ở của Philadelphia. Báo cáo Quỹ ủy thác nhà ở là một báo cáo về những thành tựu đạt được bằng cách sử dụng các nguồn lực của Quỹ ủy thác nhà ở.

Lên trên