Chuyển đến nội dung chính

Các mẫu phản hồi của Ủy ban Giám sát Cảnh sát Công dân

Ủy ban Giám sát Cảnh sát Công dân (CPOC) nhận đơn khiếu nại chống lại các sĩ quan cảnh sát Philadelphia và thu thập các yêu cầu giới thiệu một sĩ quan để khen thưởng. Để tìm hiểu thêm về cách nộp đơn khiếu nại chống lại một sĩ quan cảnh sát Philadelphia hoặc gửi khiếu nại trực tuyến, hãy truy cập trang khiếu nại của cảnh sát CPOC.

Đầu trang