Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu chứng nhận kiểm tra giấy phép điện

Cơ quan kiểm tra điện phải hoàn thành chứng nhận cuối cùng khi họ kiểm tra các dự án được thực hiện theo giấy phép điện. Giấy chứng nhận phải được nộp cho Cục Giấy phép & Kiểm tra.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu báo cáo chứng nhận kiểm tra điện PDF Cơ quan kiểm tra phải hoàn thành mẫu này khi thực hiện kiểm tra điện. 23 Tháng Hai, 2023
Mẫu chấm dứt hợp đồng cơ quan kiểm tra điện PDF Cơ quan kiểm tra điện phải sử dụng mẫu này để báo cáo việc chấm dứt hợp đồng liên quan đến giấy phép điện. 18 Tháng Năm, 2023
Mẫu chứng nhận TCO điện PDF Cơ quan kiểm tra điện phải hoàn thành mẫu này để ghi lại chứng nhận một phần của hệ thống điện. 2 Tháng Năm, 2024
Đầu trang