Chuyển đến nội dung chính

Về

Văn phòng giám sát các dự án công nghệ để đáp ứng nhu cầu của Thành phố và nhân viên của mình, quản lý sự hiện diện web của Thành phố và hỗ trợ đổi mới.

Lãnh đạo

Lãnh đạo và nhân viên của Văn phòng Đổi mới và Công nghệ (OIT). Tìm hiểu thêm

Đơn vị

Đọc về các đơn vị tạo nên Văn phòng Đổi mới và Công nghệ. Tìm hiểu thêm

Việc làm

Xem các cơ hội việc làm với Văn phòng Đổi mới và Công nghệ (OIT). Tìm hiểu thêm
Đầu trang