Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Giám đốc điều hành

Đơn đặt hàng và chỉ thị

Giám đốc điều hành của Thành phố ban hành lệnh và chỉ thị để hướng dẫn công việc của các bộ phận điều hành của Thành phố. Thông thường, điều này bao gồm các vấn đề như:

  • Thiết lập các quy tắc cho việc sử dụng và bảo trì tài sản và thiết bị của Thành phố.
  • Đặt ra các chính sách để nhân viên Thành phố tuân theo, chẳng hạn như chính sách tham dự hoặc quy tắc cho việc làm bên ngoài.
  • Chuyển trách nhiệm từ bộ phận này sang bộ phận khác.

Một số lệnh và chỉ thị có thể được sửa đổi và ban hành lại bởi các giám đốc sau này.

Lên trên