Chuyển đến nội dung chính

Làm thế nào để truy cập thông tin thành phố

Chính sách mở hồ sơ (Quyền được biết)

OpenDataPhilly là kho lưu trữ dữ liệu mở của Thành phố và bao gồm các tập dữ liệu từ nhiều tổ chức trong khu vực. Truy cập trang web để xem liệu thông tin bạn đang tìm kiếm có sẵn hay không. Tìm hiểu thêm về chương trình dữ liệu mở bên dưới.

Bạn có thể xem chính sách hồ sơ mở của Thành phố. Chính sách này bao gồm một liên kết đến phiên bản mới nhất của Biểu mẫu Yêu cầu Quyền được biết.

Các mẫu công bố tài chính

Bạn có thể lấy các biểu mẫu tiết lộ tài chính từ Bộ Hồ sơ.

Đầu trang