Chuyển đến nội dung chính

Kiểm soát nội bộ và tuân thủ

COVID-19 đặt ra nhiều thách thức, bao gồm tăng nguy cơ gian lận và chiếm dụng. Nhóm Công tác Tuân thủ và Kiểm soát Nội bộ hoạt động để ngăn chặn lạm dụng quỹ của Thành phố.

Bàn thắng

Thông qua các kiểm soát nội bộ mạnh mẽ và có thể chứng minh được, Nhóm Công tác Tuân thủ và Kiểm soát Nội bộ:

  • Bảo vệ và tối đa hóa các khoản bồi hoàn cho Thành phố Philadelphia.
  • Ngăn chặn rò rỉ do gian lận hoặc chiếm dụng.

Chúng tôi sẽ đáp ứng các mục tiêu này bằng cách ưu tiên giao tiếp đa kênh cho nhân viên Thành phố và công chúng và bằng cách phục vụ như một nguồn lực cho các nhóm làm việc khác.


Các cơ quan đại diện trong Nhóm công tác

  • Văn phòng Tổng thanh tra
  • Văn phòng Chánh liêm chính
  • Văn phòng Giám đốc Tài chính
  • Cục Doanh thu
  • Văn phòng Chính sách của Thị trưởng

Lên trên