Chuyển đến nội dung chính

Giám sát

Văn phòng Phục hồi và Tài trợ quản lý sự phục hồi tài chính của thành phố từ COVID-19. Văn phòng là một phần của Văn phòng Giám đốc Tài chính.

Nhiệm vụ và cấu trúc

Văn phòng Phục hồi và Tài trợ (ORG) quản lý các khoản tài trợ của tiểu bang, liên bang và tư nhân của Thành phố để đảm bảo rằng tài trợ phục hồi được sử dụng một cách hiệu quả và hiệu quả. Văn phòng cũng phối hợp với các bên liên quan bên trong và bên ngoài về tất cả các kế hoạch phục hồi toàn thành phố và mở cửa kinh tế trở lại.

Công việc của họ được điều hành bởi một ban chỉ đạo của các nhà lãnh đạo cấp cao của Thành phố. Ủy ban bao gồm năm nhóm công tác tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên chính sau:

  • Chính sách và pháp luật
  • Truyền thông
  • Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
  • Quản trị tài chính và quản lý tài trợ
  • Phục hồi kinh tế toàn thành phố

Liên hệ

Để biết thêm thông tin về phục hồi tài chính COVID-19 của Philadelphia, hãy liên hệ với Sally Sstopher, Cán bộ Phục hồi tại sally.stopher@phila.gov.

Để biết thêm thông tin về Văn phòng Phục hồi & Tài trợ, hãy liên hệ:

Lên trên