Chuyển đến nội dung chính

Ban khảo sát

Nghe yêu cầu thay đổi đường của Thành phố.

Ban khảo sát

Những gì chúng tôi làm

Ban Khảo sát bao gồm lãnh đạo và nhân viên của Sở Đường phố. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị bao gồm:

  • Tổ chức các phiên điều trần công khai về những thay đổi đối với kế hoạch hệ thống đường phố.
  • Xác nhận hoặc từ chối kế hoạch hoặc sửa đổi hệ thống đường phố.
  • Phê duyệt các kế hoạch cầu, đường sắt đường phố và đường sắt, và các dự án loại bỏ băng qua cấp.

Hội đồng quản trị họp vào thứ Hai đầu tiên và thứ ba của tháng lúc 2 giờ chiều.

Kết nối

ĐịA Chỉ
1401 Đại lộ John F Kennedy.
Phòng 830
Philadelphia, PA 19102

Tài nguyên

Đầu trang