Chuyển đến nội dung chính

Khảo sát bản đồ quận

Philadelphia được chia thành năm khu khảo sát. Bản đồ này hiển thị ranh giới khu khảo sát và thông tin liên lạc cho các văn phòng của các nhà khảo sát được chỉ định.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Khảo sát bản đồ các huyện (2022) PDF Tháng Tám 05, 2022
Lên trên