Chuyển đến nội dung chính

Thành viên hội đồng quản trị

Các thành viên của Hội đồng Sửa đổi Thuế và Hội đồng Quan điểm.

Hội đồng sửa đổi thuế

James T. Dintino - Chủ tịch H
on. Eugene E.J. Maier - Phó Chủ tịch
Wayne A. Johns - Thư ký
John Paul Simpkins, Esq. - Thành viên
Janice M. Sulman, Esq. - Thành viên Hon. Renee Cardwell-Hughes - Thành viên
Daniel A. Rendine, Esq.


Ban quan sát

James J. O'Connell, Esq. - Chủ tịch
Eileen H. Lynn, MAI, AI-GRS, R/W-AC - Thành viên Ronald C. Panepinto - Thành viên

Lên trên