Bài đăng này là của tác giả Candace Chewning,  Văn phòng Lao động của Thị trưởng.


Tìm hiểu về Luật nghỉ ốm có trả lương của Thành phố và chia sẻ thông tin với gia đình, bạn bè, nhân viên và đồng nghiệp của quý vị.  Văn phòng Lao động của Thị trưởng có thêm thông tin và nguồn trợ giúp về luật này và các luật bảo vệ người lao động khác.

Luật nghỉ ốm có trả lương của Thành phố, “Đề cao Các Gia đình và Nơi Làm việc Khỏe mạnh,” đã có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Tám, 2015. Luật này yêu cầu các chủ lao động phải bảo đảm cung cấp chế độ nghỉ ốm có trả lương cho các nhân viên thuộc diện này làm việc ở Philadelphia, cung cấp cho các nhân viên thông báo về quyền của họ theo luật này, và theo dõi việc sử dụng các ngày nghỉ ốm cũng như số ngày tích lũy trong hai năm.

Luật nghỉ ốm có trả lương của Philadelphia:

  • Bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách cho phép nhân viên nghỉ ở nhà khi họ ốm hay để chăm sóc cho một thành viên gia đình bị ốm để phòng lây lan bệnh rộng hơn.
  • Cải thiện sức khỏe bằng việc cho phép nhân viên sử dụng số ngày nghỉ ốm để thực hiện chăm sóc phòng ngừa cho bản thân hay một thành viên gia đình.
  • Xây dựng an ninh kinh tế bằng việc cho phép nhân viên chăm sóc cho bản thân hay một thành viên gia đình mà không phải hy sinh tiền lương của họ.
  • Tạo ra các nơi làm việc năng suất hơn và lành mạnh hơn.

Các nhân viên trong diện này tích lũy một giờ nghỉ ốm mỗi 40 giờ làm việc và có thể sử dụng tối đa 40 giờ nghỉ ốm một năm khi họ hoặc các thành viên gia đình nhất định:

  1. Cần chẩn đoán, chăm sóc, điều trị một tình trạng bệnh lý—kể cả sức khỏe hành vi.
  2. Cần chăm sóc phòng ngừa.
  3. Trải nghiệm bạo lực gia đình, tấn công tình dục, hay đeo bám quá mức.

Các chủ lao động với 10 nhân viên trở lên phải cung cấp chế độ nghỉ ốm có trả lương. Các chủ lao động có chín nhân viên trở xuống phải cung cấp chế độ nghỉ ốm không lương. Các chủ lao động có thể chọn hệ thống tích lũy hay trao trước đối với số giờ nghỉ ốm.


Các quy định khẩn cấp liên quan đến COVID-19

Để làm chậm tốc độ lây lan của COVID-19, Thành phố đã công bố các quy định khẩn cấp vào 16 Tháng Ba, 2020  cho biết cách các chủ lao động phải áp dụng luật nghỉ ốm có trả lương trong đại dịch ra sao.

Các nhân viên thuộc diện này có thể dùng thời gian nghỉ ốm có trả lương cho các vấn đề liên quan đến COVID-19 và chăm sóc phòng ngừa mà không sợ bị trả thù. Điều này bao gồm:

  • Bắt buộc đóng cửa cơ sở kinh doanh
  • Trông trẻ trong thời gian đóng cửa trường học hay nơi giữ trẻ
  • Cách ly kiểm dịch chính thức và tự cách ly kiểm dịch (bao gồm tự cách ly kiểm dịch cho nhân viên bị suy giảm hệ miễn dịch)

Trong thời gian diễn ra nguy cơ sức khỏe do COVID-19, các nhân viên không buộc phải cung cấp giấy của y bác sĩ để dùng thời gian nghỉ ốm có trả lương liên tiếp.


Các câu hỏi thường gặp về các yêu cầu nghỉ ốm có trả lương trong dịch COVID-19

Thông tin dưới đây không phải nhằm cung cấp lời khuyên về pháp lý và không nên được sử dụng để thay thế luật và quy định. Thông tin sau làm rõ  Các Quy định Khẩn cấp Bổ sung Về COVID-19 và Chương 9-4100 Đề cao Các Gia đình và Nơi Làm việc Khỏe mạnh và các quy định của nó. Thông tin này không nhằm để cung cấp lời khuyên về tuân thủ bất kỳ luật liên bang, tiểu bang, hay địa phương hiện hành nào.

Các nhân viên được khuyến khích tham khảo các cơ quan liên bang, tiểu bang, hay địa phương khác để biết chi tiết về các quyền lợi khác và cách mà chúng được cung cấp. Ví dụ: các quyền lợi thất nghiệp của tiểu bang Pennsylvania và của Đạo luật Chống dịch Coronavirus Gia đình Trước tiên của Hoa Kỳ, mà có thể cung cấp thêm các biện pháp bảo vệ và quy định về nghỉ ốm có trả lương.

Tôi có thể sử dụng thời gian nghỉ ốm có trả lương trong thời gian đóng cửa doanh nghiệp khi tôi không có lịch làm việc không? 

Có. Các quy định khẩn cấp về nghỉ ốm có trả lương liên quan đến COVID-19 yêu cầu các chủ lao động phải cho phép tất cả nhân viên thuộc diện này sử dụng thời gian nghỉ ốm có trả lương tích lũy nếu nhân viên đó phải ở nhà do yêu cầu của Thống đốc, Giám đốc Sở Y tế Tiểu bang Pennsylvania, Thị trưởng, hay Ủy viên Y tế rằng doanh nghiệp đó hay kiểu doanh nghiệp đó phải đóng cửa.

Tôi có thể dùng thời gian nghỉ ốm có trả lương không nếu tôi đã bị cắt hợp đồng hay cho tạm nghỉ? 

Có, nếu quý vị đủ điều kiện được nghỉ ốm có trả lương nếu như không bị cắt hợp đồng hay cho tạm nghỉ. Các quy định khẩn cấp về nghỉ ốm có trả lương liên quan đến COVID-19 yêu cầu các chủ lao động cho phép tất cả nhân viên thuộc diện này dùng thời gian nghỉ ốm có trả lương của mình cho các lý do nhất định liên quan đến COVID-19.

Nghiêm cấm các chủ lao động ngăn cản hay đặt điều kiện đối với việc sử dụng thời gian nghỉ ốm có trả lương. Các chủ lao động phải cung cấp cho nhân viên đủ điều kiện dùng thời gian nghỉ ốm có trả lương (hay lẽ ra đủ điều kiện nếu như không bị cắt hợp đồng) cơ hội sử dụng thời gian nghỉ ốm có trả lương trước khi bị cắt hợp đồng, cho tạm nghỉ, nghỉ hẳn, hay thôi việc theo cách nào khác.

Tôi có phải dùng thời gian nghỉ ốm có trả lương tích lũy vì bất kỳ lý do nào không? 

Không. Luật nghỉ ốm có trả lương yêu cầu chủ lao động cung cấp chế độ nghỉ ốm cho các lý do được nêu trong luật và các quy định của luật nhưng cấm chủ lao động can thiệp hay đặt điều kiện đối với cách sử dụng thời gian nghỉ ốm.

Giả sử một nhân viên đã dùng toàn bộ thời gian nghỉ ốm có trả lương hay là một nhân viên mới chưa làm đủ 90 ngày thì sao? 

Theo luật nghỉ ốm có trả lương của Thành phố, một chủ lao động chỉ phải cho phép nhân viên dùng số giờ nghỉ ốm tích lũy theo các điều kiện được nêu ở trên. Chủ lao động được quyết định liệu họ có muốn cung cấp thêm thời gian nghỉ ốm có trả lương, ứng trước tiền hay cho nghỉ có trả lương, hay cho phép sử dụng thời gian nghỉ phép hay kiểu thời gian nghỉ tích lũy nào khác không.

Các luật khác có thể yêu cầu chủ lao động cung cấp cho nhân viên thời gian nghỉ, bao gồm: Đạo luật Nghỉ vì lý do Gia đình và Y tế, Đạo luật Chống dịch Coronavirus Gia đình Trước tiên, và các luật liên bang, tiểu bang, hay địa phương.

Giả sử một nhân viên có thời gian nghỉ phép hay PTO đáp ứng được yêu cầu của luật nghỉ ốm của Thành phố thì sao? 

Một chủ lao động có chính sách nghỉ ốm có trả lương đáp ứng hoặc vượt yêu cầu tích lũy của luật nghỉ ốm, và có thể sử dụng cho cùng mục đích và theo cùng điều kiện, không buộc phải cung cấp thời gian nghỉ ốm bổ sung.

Bao gồm, nhưng không chỉ gồm: các ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, quyền lợi khuyết tật ngắn hạn, ngày nghỉ lễ linh hoạt, nghỉ thai sản, ngày cá nhân, hay PTO.

Các luật liên bang, tiểu bang, hay địa phương khác có thể có yêu cầu cụ thể về việc cung cấp thời gian nghỉ ốm có trả lương bổ sung. Ví dụ, các yêu cầu nghỉ ốm có trả lương của Đạo luật Chống dịch Coronavirus Gia đình Trước tiên. 

Một nhân viên có thể dùng thêm thời gian nghỉ ốm ngoài những gì được luật pháp bảo vệ không? 

Có. Một chủ lao động có thể cung cấp, và một nhân viên có thể dùng, thời gian nghỉ ốm có trả lương bổ sung không nằm trong quy định của luật.

Một chủ lao động có được yêu cầu một nhân viên về nhà khi bị ốm không? 

Có. Luật này không cấm một chủ lao động cho một nhân viên về nhà vì bệnh.

Các luật tiểu bang hay địa phương khác có thể xác định liệu việc đó có hợp pháp không hay nêu các quy định cụ thể để cho một người về nhà.


Nộp khiếu nại.

Nếu quý vị cho rằng quý vị bị trả thù hay đã xảy ra vi phạm luật này, hãy nộp đơn khiếu nại bằng cách email paidsickleave@phila.gov.


Yêu cầu trợ giúp

Nếu quý vị có thắc mắc khác về luật nghỉ ốm có trả lương của Thành phố, hay muốn yêu cầu hỗ trợ để tuân thủ, hãy liên hệ Văn phòng Lao động của Thị trưởng bằng cách email paidsickleave@phila.gov.


Truy cập trang web của Bộ Lao động Hoa Kỳ đối với các câu hỏi về điều kiện hội đủ đối với nghỉ ốm có trả lương của liên bang theo Đạo luật Chống dịch Coronavirus Gia đình Trước tiên (bằng Tiếng Anh).