Chuyển đến nội dung chính

Chương trình Lô trống

Thúc đẩy các khu dân cư sạch sẽ bằng cách thực thi các quy tắc bảo trì tài sản của Thành phố thông qua kiểm tra và dọn dẹp.

Giới thiệu

Có khoảng 40.000 lô đất trống ở Philadelphia, và hơn 74 phần trăm các lô đất trống này thuộc sở hữu tư nhân. Chủ sở hữu tài sản có trách nhiệm duy trì tài sản của họ, xử lý bất kỳ rác nào trên tài sản của họ và giữ an toàn cho tài sản.

Chương trình Lô trống của Thành phố đề cập đến các tài sản mọc um tùm hoặc đầy rác.

Cư dân có thể gọi 311 để yêu cầu dọn dẹp lô đất trống. Thành phố sau đó sẽ gửi cho chủ sở hữu bất động sản một thông báo cảnh báo, yêu cầu họ dọn dẹp tài sản của họ. Nếu chủ sở hữu không dọn dẹp tài sản trong khoảng thời gian được liệt kê trong thông báo cảnh báo, các nhân viên của Thành phố sẽ dọn dẹp tài sản và lập hóa đơn cho chủ sở hữu về chi phí dọn dẹp. Quá trình này có thể mất tới 90 ngày.

Kết nối

Điện thoại: 311

Quy trình và tính đủ điều kiện

Chủ sở hữu có trách nhiệm đảm bảo và duy trì tài sản của họ. Thật không may, không phải tất cả các chủ sở hữu tài sản thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ và chăm sóc tài sản của họ. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi chủ sở hữu bỏ mặc tài sản của họ và khi mọi người sử dụng các lô đất trống để đổ rác của họ. Quy trình báo cáo và giải quyết các lô đất trống ở Philadelphia được trình bày dưới đây.

Gọi để báo cáo lô trống

Bạn có thể báo cáo một lô đất trống bằng cách gọi 311 nếu bạn đang ở trong thành phố, hoặc (215) 686-8686 nếu bạn ở bên ngoài thành phố. Khi bạn gọi, hãy cung cấp cho nhà điều hành:

  • Tên.
  • Địa chỉ.
  • Số điện thoại.

Bạn sẽ được cung cấp một số vé để bạn có thể theo dõi tiến trình báo cáo của mình. Tất cả thông tin được giữ bí mật. Thông tin bị thiếu hoặc không chính xác có thể trì hoãn quá trình dọn dẹp.

Kiểm tra và thông báo

Sau khi bạn báo cáo một lô đất trống, chúng tôi gửi một thanh tra viên đến tài sản để xác minh khiếu nại. Thanh tra viên sẽ chụp ảnh lô đất đã được báo cáo, cũng như bất kỳ lô đất trống hoặc nhếch nhác nào khác trong khu nhà. Thanh tra viên sẽ quyết định xem chủ sở hữu tài sản có vi phạm mã Thành phố hay không. Nếu tài sản vi phạm, Thành phố sẽ gửi cho chủ sở hữu tài sản thông báo vi phạm, yêu cầu họ dọn dẹp tài sản của mình trong khoảng thời gian được liệt kê trong thông báo cảnh báo.

Dọn dẹp

Sau khi kiểm tra ban đầu, thanh tra viên sẽ xem xét lại tài sản để xem chủ sở hữu đã dọn dẹp tài sản chưa. Nếu không, khiếu nại sẽ được chuyển đến các nhóm dọn dẹp của chúng tôi. Chủ sở hữu của tài sản đó sẽ được lập hóa đơn cho tất cả các chi phí liên quan đến việc dọn dẹp. Nếu chủ sở hữu bất động sản không thanh toán hóa đơn dọn dẹp, Thành phố sẽ đặt quyền thế chấp đối với tài sản.

Báo cáo một lô đất trống cần được dọn dẹp.

Bạn sẽ được cung cấp một số vé để bạn có thể theo dõi tiến trình báo cáo của mình.

Đầu trang