Chuyển đến nội dung chính

SmartCityPHL

SmartCityPHL sử dụng dữ liệu và công nghệ để cải thiện cuộc sống của những người sống, làm việc và đến thăm thành phố của chúng tôi.

Giới thiệu

Một thành phố thông minh sử dụng công nghệ để hỗ trợ các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường của cộng đồng.

Lộ trình SmartCityPHL của chúng tôi hướng dẫn các dự án và chương trình của chúng tôi với bốn giá trị cốt lõi:

  • Lấy cảm hứng từ địa phương
  • Sáng tạo
  • Hợp tác
  • Công bằng

Làm việc với khu vực tư nhân sẽ giúp chúng tôi sử dụng các nguồn lực địa phương — như kiến thức, mạng lưới và kỹ năng — để giúp Philadelphia phát triển mạnh. Thông qua việc chia sẻ chuyên môn và nguồn lực, Thành phố có thể giải quyết những chuyển đổi quan trọng nhất mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay.

Kết nối

Địa chỉ
1234 Chợ St. Tầng
18
Philadelphia, PA 19107
Xã hội
Đầu trang