Chuyển đến nội dung chính

Lộ trình SmartCityPHL

Văn phòng Đổi mới và Công nghệ đã phát hành Lộ trình SmartCityPHL mô tả ba chiến lược chính để phát triển và triển khai chu đáo các giải pháp công nghệ thành phố thông minh theo cách sẽ hỗ trợ tốt nhất các cộng đồng đa dạng của Philadelphia.

SmartCityPHL được thành lập thông qua Lệnh điều hành 2-19. Để biết thêm thông tin về sáng kiến, hãy xem trang web SmartCityPHL.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Lộ trình SmartCityPHL PDF Lộ trình này nhằm phục vụ như một hướng dẫn ban đầu để thúc đẩy sự đổi mới và hợp tác trong chính quyền Thành phố xung quanh thành phố thông minh và các chính sách và công nghệ xung quanh nó. Tháng Hai 04, 2019
Lên trên