Chuyển đến nội dung chính

Nhóm tư vấn nhà máy lọc dầu

Tài nguyên

Cuộc họp công khai của Ủy ban Kinh doanh - Tháng Chín 9, 2019


Cuộc họp công khai của Ủy ban Môi trường và Học thuật -
ngày 27 tháng 8 năm 2019


Họp công chúng Ủy ban Lao động —
ngày 21 tháng 8 năm 2019


Cuộc họp công khai của Nhóm tư vấn nhà máy lọc dầu -
ngày 6 tháng 8 năm 2019

Lên trên