Chuyển đến nội dung chính

Sự tham gia của Philadelphia trong Thử thách An toàn và Công lý

Nộp đơn cho Ủy ban Cố vấn Cộng đồng SJC

Vai trò của Ủy ban Cố vấn Cộng đồng Thách thức An toàn và Công lý (CAC) là hỗ trợ và đóng góp vào việc thực hiện kế hoạch cải cách tư pháp hình sự của Philadelphia.

Chúng tôi cam kết làm cho tư cách thành viên của ủy ban phản ánh sự đa dạng của Philadelphia. Các thành viên sẽ phản ánh các chủng tộc, giới tính, độ tuổi, ngành nghề và khu vực địa lý khác nhau của thành phố. Tư cách thành viên cũng sẽ bao gồm các cá nhân đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hệ thống tư pháp hình sự.

Hạn chót để nộp đơn xin tuyển dụng là ngày 4 tháng 4 năm 2023, nhưng đơn xin sẽ vẫn mở. Nếu bạn nộp đơn sau hạn chót ngày 4 tháng 4, bạn sẽ được thêm vào danh sách chờ của ứng viên CAC nếu có thêm bất kỳ vị trí tuyển dụng nào phát sinh.

Đầu trang