Chuyển đến nội dung chính

Chương trình Community Service

Cung cấp một chương trình có cấu trúc cho những người phạm tội không bạo lực (từ 18 tuổi trở lên) được ủy quyền để hoàn thành giờ phục vụ cộng đồng.

Giới thiệu

Chương trình dịch vụ cộng đồng (CSP) tập hợp những người phạm tội bất bạo động trên 18 tuổi để làm việc với cư dân, doanh nghiệp và các tổ chức cộng đồng để dọn dẹp các khu dân cư trên khắp Philadelphia.

Các dự án CSP bao gồm:

  • Làm sạch các cơ sở thành phố.
  • Làm sạch đường hầm.
  • Quét đường.
  • Giúp các tổ chức cộng đồng có nhiều người hơn quyền dọn dẹp.

Kết nối

ĐịA Chỉ
4000 N. American St.
Philadelphia, PA 19140
Điện thoại: (215) 685-3071

Quy trình và tính đủ điều kiện

Tham gia CSP có thể là một phần của lệnh của tòa án đối với những người phạm tội không bạo lực.

Bạn có muốn CSP giúp dọn dẹp không?

Bạn phải có ít nhất 3-4 tình nguyện viên từ cộng đồng của bạn để yêu cầu trợ giúp CSP.

Đầu trang