Chuyển đến nội dung chính

Hiểu Thông báo về Định giá Đề xuất của bạn

Văn phòng Đánh giá Tài sản (OPA) ban hành Thông báo về Định giá Đề xuất để thông báo cho chủ sở hữu tài sản rằng giá trị được đánh giá của tài sản của họ đã thay đổi. Thông báo không phải là một hóa đơn, nhưng nó chứa thông tin quan trọng sẽ ảnh hưởng đến thuế tài sản của bạn. Nếu bạn không nhận được thông báo, điều đó có nghĩa là không có thay đổi về giá trị tài sản của bạn so với năm trước.

Sử dụng hướng dẫn từng bước này để hiểu rõ hơn Thông báo về Định giá Đề xuất của bạn.

Lên trên